alvo

ALGEMENE VOORWAARDEN

RMDS bv
Scailquinstraat 60 bus 75 - 1210 Sint-Joost-Ten-Node
0470/533810 - info@rmds.be
BE0698.580.142

Al de leveringen, uitvoeringen van werken en overeenkomsten van RMDS bv, hierna genoemd "de aannemer", zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:

Aanvaarding voorwaarden

De bouwheer (zijnde de klant die als opdrachtgever optreedt en gebruik maakt van de diensten van de aannemer) wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en dient ze bovendien expliciet te aanvaarden door ondertekening ervan.

Uitvoering werken & termijnen

De aannemer zal met de bouwheer een leverings- of uitvoeringstermijn afspreken, die schriftelijk wordt opgenomen in de bouwplanning. De aannemer zal alles doen in zijn macht om de opgegeven termijnen te respecteren.

Echter blijven deze termijnen indicatief, benaderend en kunnen ze de aannemer nooit binden. Een vertraging in de levering of uitvoering kan slechts aanleiding geven tot enige vergoeding, wanneer dit op voorhand en schriftelijk werd overeengekomen.

De bouwheer dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de bouwheer worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De werf dient door de bouwheer in het voordeel van de aannemer gratis te worden voorzien van elektriciteit en water. De bouwheer dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is vóór aanvang van de werken. De bouwheer zorgt tevens voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Aanpassing aan de uitvoering

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel. Ook mondelinge instructies van de bouwheer of diens architect worden beschouwd als aanhangsel. De gebeurlijke bevestiging per email door de aannemer van mondelinge overeenkomsten met bouwheer of architect inzake een wijziging, toevoeging of weglating van werkzaamheden, zal in hoofde van de bouwheer onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 48 uur vanaf de verzending van de email.

Onderaanneming

De aannemer is gerechtigd om de werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan onderaannemer(s), zonder voorafgaande kennisgeving aan of akkoord van de bouwheer. De aannemer waakt er evenwel over dat de betrokken onderaannemers alle wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven.

Verplichte documenten

De aannemer verbindt zich ertoe om de in de offerte beschreven werken uit te voeren overeenkomstig de plannen van de architect, het lastenboek, technische normen en voorschriften, veiligheids- en gezondheidsplan.

Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer om deze documenten vóór het opstellen van de offerte te voorzien en te bezorgen aan de aannemer.

Deze documenten vullen elkaar aan en moeten in functie van elkaar begrepen worden. De aannemer kan evenwel niet gebonden zijn door eventuele fouten inzake de hoeveelheden, materialen, eenheden, oppervlaktes of dergelijke meer zoals deze blijken uit voormelde documenten.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voormelde documenten, genieten de voorkeur in dalende hiërarchie: technische normen en voorschriften, het lastenboek en de meetstaat, de plannen en/of uitvoeringstekeningen.

Vergunningen

De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van alle vereiste vergunningen (stedenbouwkundige, inname openbare weg…). Kosten, schade en eventuele boetes die hiermee gepaard gaan, zijn uitsluitend ten laste van de bouwheer.

Zowel de bouwheer als de aannemer leven de stedenbouwkundige voorschriften na, alsmede de inhoud van de vergunningen, waarvan de uit te voeren werken het voorwerp zijn.

Meerwerken

Meerwerken op vraag van de bouwheer worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de opdracht door de bouwheer en als de prijs overeengekomen is.

Meerwerken geven automatisch aanleiding tot het verlengen van de uitvoeringstermijn met de termijn nodig voor de meerwerken, vermeerderd met de eventuele vertraging die andere werken oplopen als gevolg van de meerwerken.

Bepaalde meerwerken of de discussie over het al dan niet uitvoeren ervan kunnen beschouwd worden als overmacht.

Een hoger factuurbedrag als gevolg van incorrecte afmetingen op plannen, in meetstaat of lastenboek, zal niet kunnen beschouwd worden als meerwerk.

Eigendom en risico

De bouwheer wordt pas eigenaar van de door de aannemer of onderaannemer(s) geleverde materialen en installaties op het ogenblik van de betaling van de aannemingsprijs.

Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen op de werf worden geleverd. De bouwheer staat in voor schade en vervreemding van goederen op de werf.

Aansprakelijkheid

Burenhinder

De bouwheer is aansprakelijk voor burenhinder op grond van art. 544 B.W.

De aannemer zal de bouwheer vrijwaren voor diens eventuele aansprakelijkheid voor burenhinder op grond van art. 544 B.W. in een procedure ingesteld tegen de bouwheer wegens verstoring van het evenwicht tussen naburige eigenaars.

Schade

De bouwheer is jegens de aannemer aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan goederen of aangestelden van de aannemer of onderaannemer(s) en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De bouwheer zal de aannemer integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. De aannemer is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de bouwheer aan hem toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van de aannemer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.

Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van de aannemer toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen dan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

De aannemer kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, rechtstreeks of onrechtstreeks of voor schade voortspruitend uit het gebruik van verkochte goederen of van de uitgevoerde werken.

Fouten in documenten

In geval van ernstige fouten in de plannen en/of het lastenboek, kan de aannemer in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor niet-conforme uitvoering van de werken.

De aannemer kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen die voortspruiten uit het technisch correct uitvoeren van de werken volgens de door de bouwheer geleverde documenten.

Zichtbare gebreken

Na de gunning van de voorlopige oplevering kan de aannemer niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken.

Lichte verborgen gebreken

De aannemer staat in voor het herstel van de hem toerekenbare lichte verborgen gebreken die tot 1 jaar na de gunning van de definitieve oplevering aan het licht komen, voor zover de bouwheer binnen de drie maanden na ontdekking een rechtsvordering instelt.

Tienjarige aansprakelijkheid

De aannemer is in toepassing van art. 1792 en 2270 B.W. gedurende een termijn van 10 jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw, hetzij ingevolge gebreken in de bouw, hetzij ingevolge ongeschiktheid van de grond of voor zware gebreken die de stevigheid van het gebouw of het bouwwerk bedreigen.

Deze aansprakelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering.

Gebreken en constructiefouten

Indien de geleverde materialen een gebrek vertonen of indien bij de uitvoering bepaalde constructiefouten worden begaan, kan dit enkel aanleiding geven tot vervanging van de gebrekkige materialen of tot herstel van de begane fouten door de aannemer, zonder verdere schadevergoeding voor de bouwheer, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Prijzen en betalingen

Voorschot

Vóór aanvang der werken is een voorschot betaalbaar ten bedrage van 30% van de totale offerteprijs.

Offerte via foto’s

Indien een offerte wordt opgesteld zonder plaatsbezoek, kan de aannemer niet verplicht worden zich te houden aan een prijsopgave, indien blijkt dat de werkelijke situatie sterk verschilt van wat redelijkerwijs kan opgemaakt worden uit de foto’s en informatie die de bouwheer verstrekte.

BTW

BTW, andere belastingen, taksen, heffingen en kosten zijn steeds ten laste van de bouwheer.

Prijsherziening

Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn herzienbaar door de aannemer – en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de bouwheer – indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn.

Veiligheidscoördinator

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Vorderingsstaat

De werken zullen worden gefactureerd naargelang de vordering van de werken, op basis van vorderingsstaten. Deze vorderingsstaten bevatten een gedetailleerde opgave van de uitgevoerde werken, bestemd voor controle door de bouwheer. Na het opsturen of overhandigen van de vorderingsstaat, heeft de bouwheer 2 kalenderdagen tijd om opmerkingen te formuleren, dan wel bezwaar aan te tekenen. Bij gebrek aan tijdig bezwaar of opmerkingen, of na goedkeuring, wordt de vorderingsstaat geacht te zijn goedgekeurd.

Facturen

Na goedkeuring van de vorderingsstaat - of bij gebrek daaraan, na enige andere goedkeuring der werken door de bouwheer - wordt een factuur opgestuurd aan de bouwheer. Dit factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer BE75 7512 1064 6351 (AXAB BE 22).

Klachten inzake facturen

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de aannemer binnen de 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek, opname in de BTW-aangiftes, dan wel een verzonden e-mail naar de bouwheer met de factuur in bijlage.

Laattijdige betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling zal de bouwheer van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aan de aannemer een verwijlinterest verschuldigd zijn, gelijk aan 1% per maand van het factuurbedrag, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

Bij gebreke aan tijdige betaling is de aannemer tevens gerechtigd om 5 kalenderdagen na de vervaldag van de factuur, het werk stil te leggen.

Elke vertraging in de betaling kan ook aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

Aanvaarding der werken

Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de bouwheer. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

In geen enkel geval is de aannemer aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door de aannemer, onze onderaannemer(s) of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de bouwheer enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar de leverancier(s) of de producent(en) van de betrokken materialen en goederen.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in het lastenboek of bij gebrek hieraan in de technische normen en voorschriften. De bouwheer aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Door de inontvangstname van de goederen erkent de bouwheer uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de bouwheer binnen de maand na het ontdekken ervan aan de aannemer schriftelijk melden per aangetekend schrijven.

In geen geval is de aannemer aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de bouwheer, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.

Oplevering

Voorlopige oplevering

Wanneer de werken voltooid zijn, vraagt de aannemer schriftelijk aan de bouwheer om tot nazicht en goedkeuring van de werken over te gaan. Binnen de week na ontvangst van deze aanvraag en na behoorlijke en tijdige verwittiging, gaat de aannemer in aanwezigheid van de bouwheer over tot het onderzoeken van de werken en stelt hij hiervan een proces-verbaal op. Indien er geen opmerkingen zijn, wordt een proces-verbaal van goedkeuring van de werken in tweevoud opgesteld en door beide partijen ondertekend.

Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van nazicht van de werken en wordt de datum vastgesteld, waarop deze werken moeten worden uitgevoerd en beëindigd.

Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de bouwheer binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

Vanaf de voorlopige oplevering tot de definitieve oplevering loopt een garantie- en onderhoudstermijn van 6 maanden. Tijdens de garantietermijn voert de aannemer herstellingen uit met betrekking tot de gemelde gebreken en deze, dewelke zich nadien nog zouden manifesteren.

Vanaf de voorlopige oplevering zal de wettelijke tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken, welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de bouwheer naar de aannemer. Voor de werken die niet vallen onder de wettelijke tienjarige aansprakelijkheidstermijn, zal in de offerte een andere termijn vermeld worden.

Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen de oplevering te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten of facturen zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in artikel Prijzen en betalingen>vorderingsstaat, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

In alle gevallen zal tegelijk de gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de bouwheer of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Definitieve oplevering

Automatisch zal 6 maanden na de gunning van de voorlopige oplevering, de definitieve oplevering een feit zijn, voor zover er geen openstaande punten meer zijn.

De definitieve oplevering impliceert de definitieve aanvaarding van de werken en het einde van de garantie- en onderhoudstermijn, behoudens andere wettelijke garanties.

Contractbreuk

Bij uitdrukkelijke eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de bouwheer voor om het even welke reden, is aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de globale waarde van de nog niet betaalde werken, en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een hogere effectief geleden schade te bewijzen en te vorderen. De bouwheer zal steeds gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen.

Overmacht

Partijen zijn het erover eens dat de termijn wordt geschorst door overmacht. Als overmacht geldt elke gebeurtenis die tijdelijk of permanent een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van de aannemer zoals – maar niet gelimiteerd tot –brand, oorlog, ziekte, noodwetten, extreme weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enzovoort, die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. Op het moment dat een geval van overmacht zich aandient, zal de aannemer dit schriftelijk meedelen.

In geval van opschorting van de werken door overmacht, zal de oorspronkelijk voorziene termijn verlengd worden met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

De bouwheer heeft in geval van overmacht niet het recht de bestelling af te zeggen, schadevergoeding te vorderen, dan wel betalingsverplichtingen op te schorten.

Afwijkingen

Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst gelden. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het dichts benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Voor elke betwisting of geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Faillissement

In geval de bouwheer failliet wordt verklaard kan de aannemer de aannemingsovereenkomst zonder enige voorafgaande ingebrekestelling noch verbrekingsvergoeding beëindigen.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door de aannemer verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie. Via ons e-mailadres, info@rmds.be, kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit
(http://www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


alvo

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x